Skip navigation
© C. Rückriem

Natte graslanden

Een soortenrijk cultuurlandschap

Natte graslanden zijn door de mens geschapen leefgebieden. Het oppervlakte nam sterk toe door de ontginning van veen, moeras en heide. Ze herbergen een buitengewoon rijke dieren- en plantenwereld met soorten, die elders hun natuurlijk leefgebied hebben verloren. Natte graslanden worden door beweiding of maaien in stand gehouden. Dit gebruik zorgt voor het open houden van de vochtige tot natte percelen en leidt tot vele soorten grassen, biezen en zeggen. Opvallend zijn fraai bloeiende planten als pinksterbloem, dotterbloem en gevlekte orchis. De natte graslanden zijn ook een paradijs voor bodembroeders als kievit, wulp, grutto en watersnip. Tot in het midden van de 20ste eeuw bepaalden de natte graslanden het aanzien van het landschap, maar door ontwatering, intensief gebruik en omvorming in akkers zijn ze zeldzaam geworden. De overgebleven natte graslandge bieden van onze regio zijn tegenwoordig grotendeels beschermde natuurgebieden. Verbeteringsmaatregelen zoals de aanleg van weidepoelen zorgen voor nieuwe waardevolle leefgebieden voor libellen, amfibieën en andere soorten.